Nikita Sheiko / EYOF 2023 Italy / Junior / Coaches:Julia Sheiko, Sergei Sheiko / 1st place 190.98

Share this post