Bavarian Open 2024, Oberstdorf / GER / Nikita Sheiko / Junior Men / Julia Sheiko, Sergei Sheiko / 3d place/ 172,28 points

Share this post