Bavarian Open 2024, Oberstdorf / GER / Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY / Ice Dance / Galit Chait Moracci / 6th place / 151,51 points

Share this post